Home Badanie PET-CT

Badania PET-CT Warszawa

Badanie PET-CT (pozytronowa tomografia emisyjna sprzężona z badaniem tomografii komputerowej)

Badanie PET  (pozytronowa tomografia emisyjna) to nowoczesne,  mało inwazyjne, kompleksowe badanie obrazowe całego ciała, pozwalające na wykrycie zmian charakteryzujących się zaburzonym metabolizmem tkankowym. Badania PET dają możliwość oceny rozległości i stopnia zaawansowania procesu chorobowego w organizmie, dlatego są wykorzystywane przede wszystkim w diagnostyce i monitorowaniu leczenia schorzeń onkologicznych, neurologicznych i kardiologicznych. W celu precyzyjnego określenia położenia zmian metabolicznych, skanery PET są sprzężone z aparatami radiologicznymi – tomografami komputerowymi (z jęz. angielskiego computed tomography, CT), stąd nazwa procedury –  PET-CT i używanie terminu: obrazowanie hybrydowe  (gdyż łączy ono w sobie dwie technologie).

Badania PET-CT są szczególnie istotne w diagnostyce schorzeń nowotworowych,  w których  szybkie i precyzyjne określenie rodzaju i zasięgu zmian decyduje o dalszym leczeniu  pacjenta.

Nowotwór złośliwy  to choroba, w której zachodzą ciągłe, niekontrolowane przez mechanizmy obronne organizmu, podziały i namnażanie się komórek nowotworowych. Aby się szybko dzielić komórki te, w większości przypadków, potrzebują glukozy jako materiału,  z którego pozyskują energię do dalszej ekspansji. Podając pacjentowi znakowaną izotopem promieniotwórczym fluoru-18  glukozę (znacznik [18F]-FDG) możemy z użyciem aparatury PET-CT określić te miejsca w organizmie, w których metabolizm glukozy jest nieprawidłowo wzmożony. Umożliwia  to bardzo wczesne wykrycie  i  dokładne określenie lokalizacji  zmian.

Badanie PET-CT  z [18F]-FDG jest szczególnie przydatne i coraz szerzej wykorzystywane w diagnostyce  i w monitorowaniu przebiegu takich schorzeń jak: chłoniaki,  nowotwory  płuca, czerniak,  rak piersi, rak jajnika, rak macicy, rak przełyku, rak jelita grubego, rak trzustki, rak jądra, raki głowy i szyi, nowotwory tkanki kostnej i mięśniowej. Najważniejszym elementem szybkiej diagnostyki onkologicznej jest zobrazowanie zmian na takim etapie, na którym możliwe jest zastosowanie skutecznej metody leczenia. Badanie PET daje możliwość nie tylko wykrycia  lub potwierdzenia ogniska pierwotnego nowotworu, ale przede wszystkim pozwala określić stopień zaawansowania choroby. Badanie PET-CT jest bardzo przydatne w określeniu zakresu radioterapii, a u  pacjentów już leczonych onkologicznie  pozwala monitorować skuteczność leczenia  i wcześnie określić czy nie doszło do wznowy nowotworu.

Należy pamiętać, że zwiększony wychwyt FDG wykazują komórki nowotworowe, ale również i zapalne. Stwierdzenie zmian nie jest więc jednoznaczne z diagnozą. Tę określa zawsze lekarz specjalista w oparciu o wywiad, badanie pacjenta i wszystkie badania dodatkowe, w których badanie PET-CT jest ważnym, ale tylko jednym z elementów analizy stanu pacjenta.  

U pacjentów z rakiem prostaty badanie PET-CT ma szczególne znaczenie u osób kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego i do radioterapii  oraz u pacjentów po usunięciu prostaty, podejrzanych o wznowę. Badanie  PET-CT przeprowadza się wówczas ze znacznikiem specyficznym dla zmian nowotworowych prostaty – znakowaną fluorem F-18 choliną ([18F]-cholina).

Poza schorzeniami onkologicznymi badania PET mają zastosowanie, w schorzeniach neurologicznych – w diagnostyce choroby Alzheimera i w diagnostyce padaczki oraz w poszukiwaniu ognisk zapalnych u pacjentów z gorączką o niejasnej etiologii. Badania PET-CT serca są wykorzystywane u pacjentów z chorobą  niedokrwienną mięśnia sercowego oraz w diagnostyce powikłań sercowych u pacjentów w przebiegu sarkoidozy.

W badaniach PET najczęściej wykorzystywanym znacznikiem izotopowym jest fluor F-18. Znacznik ten charakteryzuje się krótkim okresem półtrwania  (T1/2= 110 minut), wydala się  z moczem,  jest bezpieczny,  a napromieniowanie pacjenta niewielkie. Należy zaznaczyć, że w procedurze PET-CT badanie tomograficzne wykonuje się z użyciem znacznie niższej dawki promieniowania niż w  tomografii komputerowej w badaniach radiologicznych.

Przygotowanie do badania PET:

Uwaga:

Wyznaczony termin i godzina badania są czasem zgłoszenia się pacjenta do rejestracji.
Punktualne zgłoszenie się na badanie jest bardzo ważne – czas półtrwania izotopu [18F] wynosi 110 minut, badania są więc ściśle zaplanowane.
W przypadku opóźnienia przybycia na badanie (np. z przyczyn losowych podczas transportu) prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie placówki: tel.22 613 05 10

Celowość wykonania badania PET musi być potwierdzona przez lekarza, zgodnie z przepisami badania PET-CT mogą być wykonane jedynie na podstawie skierowania lekarskiego.
W placówce Nukleomed istnieje możliwość umówienia wizyty konsultacyjnej.

Przebieg badania PET:

W trakcie rejestracji prosimy o przekazanie do wglądu wyników wcześniej wykonanych badań obrazowych, w tym płytek CD i/lub DVD z zapisem elektronicznym ostatnio wykonanej tomografii komputerowej.
Przed podaniem znacznika przeprowadzane jest badanie lekarskie.
Po badaniu Pacjent ma podawany dożylnie znacznik izotopowy ([18F]-FDG lub [18F]-cholinę.
Następnie przez godzinę pacjent oczekuje na badanie w specjalnym wyciszonym pomieszczeniu, w tym czasie nie należy podejmować wysiłku fizycznego
Zapis badania scyntygraficznego wykonywany jest pomiędzy 1–2 godziną od podania znacznika. W tym czasie możliwe jest picie wody, nie można przyjmować posiłku.
Rejestracji obrazów dokonuje się w pozycji leżącej na plecach.
Badanie (zapis obrazów tomograficznych) trwa około 20-30 minut
Cała procedura trwa około 2-3 godzin.

4. Zalecenia po badaniu PET: