Home Projekt EU

Projekt współfinansowany ze środków UE

Projekt UE 2007-2011


W latach 2007-2011 został zrealizowany projekt współfinansowany ze środków UE pt.: „Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej poprzez rozbudowę wysokospecjalistycznej  pracowni badań scyntygraficznych i NZOZ Nukleomed”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wartość całkowita
Kwota niekwalifikowana
Kwota kwalifikowana
Dofinansowanie
W tym
EFRR
Budżet Państwa
Środki Własne Beneficjenta
1 256 732,84
46 449,41
1 210 283,43
605 141,71
514 370,45
90 771,26
651 591,13

Głównym celem projektu była rozbudowa Pracowni Badań Scyntygraficznych i wyposażenie NZOZ NUKLEOMED, specjalistycznej przychodni oferującej wysokospecjalistyczne usługi w zakresie diagnostyki medycyny nuklearnej, leczenia wysokimi dawkami izotopów, realizowane w oparciu o nowoczesny i innowacyjny sprzęt medyczny, poprawiając jakość wykonywanych usług. Dodatkowo celem projektu było również zwiększenie dostępności poprzez skrócenie czasu oczekiwania na wysokospecjalistyczne badania w zakresie medycyny nuklearnej.

Potrzeba realizacji projektu wynikała głównie z konieczności spełnienia przez NZOZ NUKLEOMED wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. Dz. U. Nr 213, Poz. 1567 i 1568, z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (m.in. przystosowanie gabinetów konsultacyjnych i diagnostycznych, podjazdy i miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie WC dla osób niepełnosprawnych itd.).

Zakres zrealizowanego projektu:

1. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz przeprowadzenie prac budowlano-montażowych, instalacyjnych oraz wykończeniowych, jak również prac związanych z zagospodarowaniem terenu (m.in. ułożenie podjazdu z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie parkingów i wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych), stosując nowe rozwiązania i technologie, m.in. energooszczędne świetlówki.

Prace przeprowadzone w ramach projektu miały na celu m.in. zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja barier wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku).

2. Zakup i modernizacja sprzętu integralnie związanego z realizacją projektu – nowoczesnego sprzętu diagnostycznego według obowiązujących norm:

a) zintegrowanego zestawu do badań urodynamicznych, radiometru, defibrylatora,

b) aparatu USG,

c) aparatu EKG z Holterem.

3. Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz wykonanie sieci informatycznej. Zakupiony sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem zapewni centralne monitorowanie przebiegu leczenia i diagnozowania tego samego pacjenta w ramach jednej placówki (skonfigurowana baza danych z wszystkimi działami w strukturze organizacyjnej).

Doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt medyczny, oraz inne niezbędne wyposażenie zwiększyło możliwości diagnozowania i leczenia oraz umożliwiło zwiększenie kontraktu w ramach świadczeń gwarantowanych z NFZ.

Projekt uzyskał pozytywne opinnie po kontroli przeprowadzonej w 2016 roku.